politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-212-286-9
 
broj stranica:
392
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

C. S. Capogreco

Mussolinijevi logori

Internacija civila u fašističkoj Italiji (1940.–1943.)


Knji­ga-do­ku­ment ta­li­jan­skog po­vje­sni­ča­ra C. S. Ca­po­gre­ca, do­cen­ta Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­no­sti Sveu­či­li­šta u Ka­la­bri­ji, te­me­lje­na na op­se­žnim ar­hiv­skim is­tra­ži­va­nji­ma u Ita­li­ji i biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji te po­tre­snim svje­do­čan­st­vi­ma više od pe­de­set biv­ših lo­go­ra­ša Mu­sso­li­ni­je­vih kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra, cje­lo­vi­to je hi­sto­rio­graf­sko djelo o fa­ši­stič­kim zlo­či­ni­ma na našim pro­sto­ri­ma u doba Dru­go­ga svjet­skog rata i prije njega, o ko­ji­ma se u Ita­li­ji još uvi­jek malo zna.

Knji­ga nema na­mje­ru, kako kaže nje­zin ta­li­jan­ski iz­da­vač, “ot­kri­ti pre­šu­će­nu tajnu, niti joj je na­ka­na osu­di­ti op­rost koji su Ta­li­ja­ni lako i brzo dali sami sebi” za te ratne zlo­či­ne, već želi “uči­ni­ti pre­po­znat­lji­vim, do sada pot­pu­no ne­po­znat, sa­dr­žaj ove građe i ut­vr­di­ti po­vi­je­sni okvir raz­li­či­tih ob­li­ka in­ter­na­ci­je”, ob­li­ka koje je Mu­sso­li­ni pri­mje­nji­vao u Ita­li­ji: putem po­li­cij­ske kon­fi­na­ci­je i ko­lo­ni­jal­ne de­por­ta­ci­je, zatim preko in­ter­na­cij­skih lo­go­ra koje je Ita­li­ja ot­va­ra­la kad je ušla u Drugi svjet­ski rat i kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra koje je os­ni­va­la kad je oku­pi­ra­la Ju­go­sla­vi­ju (Rab, Bakar, Kra­lje­vi­ca, Zla­rin, Ma­mu­la, Pre­vla­ka). Po­seb­na po­zor­nost us­mje­re­na je ut­vr­đi­va­nju či­nje­ni­ca o vre­me­nu na­stan­ka i mje­stu po­di­za­nja lo­go­ra.

Pri­je­vod i pre­dgo­vor: dr. sc. Mirko Šikić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: aka­de­mik Petar Str­čić


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI