politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-137-4
 
broj stranica:
408
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Mate Meštrović

U vrtlogu hrvatske politike

Kazivanja Peri Zlataru


Ame­ri­čki no­vi­nar i sveu­či­li­šni pro­fe­sor, ug­le­dan po­li­ti­čki dje­lat­nik u hr­vat­skoj emi­gra­ci­ji, za­stup­nik u Hr­vat­skom sa­bo­ru i ve­le­po­sla­nik u Bu­gar­skoj, sin ki­pa­ra I. Me­š­tro­vi­ća, u raz­go­vo­ru s no­vi­na­rom P. Zla­ta­rom iz­no­si sje­ća­nja i svoju ži­vot­nu priču. U bur­nom i za Hr­va­te pre­sud­nom raz­dob­lju borbe za us­po­sta­vu dr­ža­ve uk­lju­čio se svim sna­ga­ma, uo­ča­va­ju­ći svu slo­je­vi­tost hr­vat­sko­ga po­li­tič­kog bića.

Rođen je u Za­gre­bu 1930. Me­š­tro­vić je di­plo­mi­rao i ma­gi­s­tri­rao na Sveu­či­li­štu Sy­ra­cu­se. Dok­to­ri­rao je na Sveu­či­li­štu Co­lum­bia u New Yorku 1957. Od 1964. do 1967. bio je u ured­ni­št­vu tjed­ni­ka Time.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI