politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-212-281-8
 
broj stranica:
384
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2006.
 

 

Paul Lendvai

Na crnim listama

Doživljaji jednog Srednjoeuropljanina


Paul Len­d­vai, ug­led­ni au­s­trij­ski no­vi­nar i pu­bli­cist, jedan je od vo­de­ćih za­pad­nih struč­nja­ka za is­toč­nu i ju­goi­stoč­nu Eu­ro­pu. Knji­ga Na crnim li­sta­ma do­bi­la je 1997. na­gra­du za pu­bli­ci­sti­ku. Za ovo, prvo hr­vat­sko iz­da­nje, autor je na­pi­sao po­se­ban uvod. Knji­ga pri­ka­zu­je vla­sti­te do­živ­lja­je i vi­đe­nja bur­nog vre­me­na po­sli­je­rat­ne Eu­ro­pe, u oz­ra­čju hlad­no­ga rata, sve do pada ko­mu­ni­zma i novih glo­bal­nih svjet­skih iza­zo­va.

Pri­je­vod: Marko Leh­pa­mer


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI