politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-212-117-x
 
broj stranica:
484
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Petar Kriste

Sjene nad slobodom

Sjećanje i pogledi na Hrvatsku 1989.–2002.


Riječ je o jed­noj od te­melj­nih knji­ga za ra­zu­mi­je­va­nje po­li­tič­kih i dru­št­ve­nih pro­ce­sa i do­ga­đa­ja u stva­ra­nju sa­mo­stal­ne i su­ve­re­ne Hr­vat­ske. Kri­ste za­po­či­nje svoja sje­ća­nja iz­no­si­ti već od se­dam­de­se­tih go­di­na, tj. vre­me­na Hr­vat­skog pro­lje­ća, da bi pri­ka­zao po­ve­za­nost do­ga­đa­ja te upo­zo­rio na is­ku­stva i pouke. Sa­svim is­kre­no i ne­po­sred­no autor go­vo­ri o do­živ­lja­ji­ma, raz­go­vo­ri­ma, su­sre­ti­ma s na­ji­stak­nu­ti­jim oso­ba­ma našeg po­li­tič­kog ži­vo­ta i do­no­si pre­gr­št za­nim­lji­vih i dosad ne­po­zna­tih po­je­di­no­sti naše po­li­ti­čke po­vi­je­sti i stvar­no­sti. Knji­zi je pri­do­dan po­ve­lik broj pri­lo­ga, ug­lav­nom no­vin­skih čla­na­ka, sa­bor­skih i dru­gih go­vo­ra te za­ko­na.


cijena (PDV uračunat):
22.30 € (~ 168.00 kn)

KUPI