politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
978-953-212-372-2
 
broj stranica:
246
 
format:
245 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
632504

 

Hido Biščević

Razglednice iz tjeskobe

Susreti, slike, sjećanja


Autor je pri­ku­pio 60-ak bi­lje­ški i cr­ti­ca iz svoje bo­ga­te no­vi­nar­ske i di­plo­mat­ske prak­se. Knji­ga je ilu­s­tri­ra­na nje­go­vim au­tor­skim sli­ka­ma, koje su na­sta­le radi – “iz­ba­ci­va­nja tje­sko­be”. Po­seb­no mje­sto zau­zi­ma Ru­si­ja, u kojoj je bo­ra­vio kao hr­vat­ski ve­le­po­sla­nik. Kao no­vi­nar i di­plo­mat vi­še­krat­no se za­tje­cao u Iraku i u Pa­le­sti­ni. Ne­ko­li­ko je za­pi­sa o Tur­skoj i Ja­pa­nu. Ne­ko­li­ko tek­sto­va po­sve­će­no je i hr­vat­skoj stvar­no­sti. Re­cen­zent knji­ge je akad. Tonko Ma­roe­vić.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI