politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-6168-30-8
 
broj stranica:
428
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Nada Kisić Kolanović

Vojskovođa i politika

Sjećanja Slavka Kvaternika


Knji­gu je ure­di­la i uvod­nu stu­di­ju o po­li­tič­koj sud­bi­ni Slav­ka Kva­ter­ni­ka na­pi­sa­la dr. Nada Kisić-Ko­la­no­vić. U sje­ća­nji­ma Kva­ter­nik opi­su­je na­sta­nak i raz­voj us­ta­škog po­kre­ta, svoju ulogu u stva­ra­nju NDH te način i okol­no­sti eli­mi­na­ci­je iz po­li­tič­kog ži­vo­ta. Po­seb­no se os­vr­će na vla­da­vi­nu Ante Pa­ve­li­ća. U pri­lo­zi­ma se ob­jav­lju­je cje­lo­vi­ta op­tu­žni­ca pro­tiv Kva­ter­ni­ka i sku­pi­ne mi­ni­sta­ra NDH, pre­su­da Vr­hov­nog suda NR Hr­vat­ske iz 1947. te drugi do­ku­men­ti. Knji­ga je pri­re­đe­na na te­me­lju uvida u građu i vrela te naj­no­vi­ju li­te­ra­tu­ru.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA