ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-390-6
 
broj stranica:
564
 
format:
200 × 270 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2010.
 

 

Milan Vukičević Miroslav GregurekSandra OdobašićJosip Grgić

Financijski menadžment u MS Excelu


Ci­je­li život ljudi se bave s nov­cem, imo­vi­nom i ob­ve­za­ma koji im stva­ra­ju za­do­volj­stvo i pro­ble­me. Često se bave in­ve­sti­ra­njem, a po­ne­kad to i ne pri­mje­ću­ju. Neki ljudi, me­đu­tim, ci­je­li radni vijek pro­ve­du ra­de­ći isk­lju­či­vo s nov­cem. Up­ra­vo tim lju­di­ma, kao i svima dru­gi­ma, sa­či­nje­na je jedna knji­ga da bi im se olak­ša­li po­slo­vi s nov­cem.

Knji­ga je pr­ven­st­ve­no na­mi­je­nje­na lju­di­ma koje se bave nov­cem. Tak­vih je doi­sta mnogo jer se na­la­ze u svim tvr­t­ka­ma. Ali i knji­ga koje upu­ću­ju kako ba­ra­ta­ti s nov­cem, po­se­bi­ce u stra­noj li­te­ra­tu­ri, ima re­la­tiv­no mnogo. Jedna od njih je i ova knji­ga. Spe­ci­fič­na je po tome što ne samo da pruža upute, već pre­ds­tav­lja do­dat­ni, po­moć­ni i vrlo ko­ri­stan alat kojim se na sk­ra­će­ni način može iz­ra­ču­na­ti sve ono na što se po­tro­ši mnogo vre­me­na. Može po­mo­ći svim lju­di­ma, a na­ro­či­to onima koji se bave fi­nan­ci­ja­ma u prak­si i na­rav­no, u ob­ra­zo­va­nju stu­de­na­ta.

Mogu se po­zna­va­ti svi ra­čun­ski po­stup­ci, ali i uz pa­žlji­ve i pre­ci­zne iz­ra­ču­ne uvi­jek po­sto­ji mo­guć­nost ra­čun­ske po­gre­ške. Često se lo­gi­čki pro­vje­ra­va da li je re­zul­tat real­no moguć, pa čak kad se i s tim ljudi slože opet po­sto­ji mo­guć­nost po­gre­ške. Iz­gub­lje­no je vri­je­me, do­bi­ven je re­zul­tat za koji se lo­gi­čki zak­lju­ču­je da je real­no moguć, ali je ipak po­gre­šan. Često su ljudi pri­mo­ra­ni ko­ri­sti­ti ga kao da je točan. A kada se radi o novcu, radi se o vrlo osjet­lji­vim stva­ri­ma. Po­slje­di­ca je ne­či­ja neo­prav­da­na ko­rist i ne­či­ja neo­prav­da­na šteta.

Da bi se sk­ra­ti­lo vri­je­me ra­ču­na­nja i po­sti­gla veća toč­nost, una­pri­jed su za­pi­sa­ne for­mu­le u ra­ču­nal­ne pro­gra­me i me­đu­sob­no po­ve­za­ne tako da nakon unosa po­da­ta­ka više skoro da i nema po­gre­ša­ka u ra­ču­na­nju. Po­gri­je­ši­ti se može u iz­bo­ru me­to­de i kod unosa po­da­ta­ka, pa tim pro­ble­mi­ma treba po­sve­ti­ti vri­je­me i dužnu po­zor­nost. Os­ta­lo je sve stvar pro­gra­ma. Takav je pro­gram i MS Excel. In­sta­li­ran je u skoro svim kom­pju­to­ri­ma i vrlo je jed­no­sta­van za ko­ri­šte­nje, ali su ljudi često u tome ne­vje­šti jer ne­do­volj­no po­zna­ju način nje­go­va fun­k­cio­ni­ra­nja i pri­mje­nu u ra­ču­ni­ca­ma s nov­cem.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA