ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-331-9
 
broj stranica:
296
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2008.
 
CIP zapis NSK:
659644

 

Wally Olins

Brendovi

Marke u suvremenom svijetu


Mar­ke­tin­ški “mag” i jedan od vo­de­ćih svjet­skih teo­re­ti­ča­ra i prak­ti­ča­ra kor­po­ra­cij­skog iden­ti­te­ta Wally Olins u ovoj za­nim­lji­voj i pit­koj knji­zi daje os­nov­na pra­vi­la za us­pje­šan bran­ding u 21. sto­lje­ću. Ut­je­caj rob­nih marki na po­pu­lar­nu kul­tu­ru odav­no je iza­šao iz iz­vor­nih, ko­mer­ci­jal­nih ok­vi­ra i danas je sve­pri­su­tan u našem so­ci­jal­nom i kul­tur­nom ži­vo­tu. Autor ob­ja­šnja­va zašto na­ju­s­pje­šni­ji bren­do­vi na svi­je­tu tri­jumf du­gu­ju vjeri koju u njih imaju i po­tro­ša­či koji ih ku­pu­ju i ljudi koji ih stva­ra­ju.

Wally Olins autor je us­pje­šni­ce Kor­po­ra­tiv­ni iden­ti­tet (1989.), prema ne­ki­ma bi­bli­je mo­der­nog mar­ke­tin­ga.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI