ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
953-212-067-x
 
broj stranica:
544
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Adolf Dragičević Dražen Dragičević

Doba kiberkomunizma

Visoke tehnologije i društvene promjene


Au­to­ri pro­pi­tu­ju ak­tual­ne svjet­ske pre­vrat­ni­čke i raz­voj­ne pro­ce­se i po­stig­nu­ća. U sre­di­štu su pa­žnje teh­no­lo­ške, go­spo­dar­ske i dru­št­ve­ne re­vo­lu­cio­nar­ne pro­mje­ne ko­ji­ma je mar­kan­t­no obi­lje­žen pri­je­laz iz dru­go­ga u treće ti­suć­lje­će. Au­to­ri od­luč­no od­ba­cu­ju svaki po­ku­šaj da se sa­da­šnja burna zbi­va­nja u mo­der­ni­za­ci­ji su­vre­me­no­ga čo­vje­čan­stva sa­gle­da­ju i znan­st­ve­no ob­ja­sne bilo kak­vim ideo­lo­škim, po­li­tič­kim i uopće du­hov­nim ute­me­lje­nji­ma. Mno­gim tvr­d­nja­ma pot­krep­lju­ju sta­ja­li­šte da je u os­no­vi sve­ko­li­ko­ga ljud­skog na­pre­do­va­nja pr­ven­st­ve­no re­vo­lu­cio­ni­ra­nje vi­so­kih teh­no­lo­gi­ja: mi­kroe­lek­tro­ni­ke, ra­ču­na­la, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, op­to­teh­no­lo­gi­je i bio­teh­no­lo­gi­je. Dio knji­ge po­sve­ćen je hr­vat­skoj in­for­ma­cij­skoj su­tra­šnji­ci i stra­te­gi­ji na­še­ga mo­der­no­ga eko­nom­skog raz­vo­ja. Djelo može uve­li­ke pri­po­mo­ći pro­mi­ca­nju ideja o in­for­ma­ti­za­ci­ji na­še­ga dru­št­va i tra­že­nju po­god­nih rje­še­nja za naš znan­st­ve­ni, teh­no­lo­ški, eko­nom­ski i dru­št­ve­ni raz­voj.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI