ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-376-0
 
broj stranica:
224
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2008.
 
CIP zapis NSK:
685223

 

Duško Pavlović

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini


Djelo omo­gu­ća­va znan­st­ve­noj i struč­noj jav­no­sti uvid u pro­ble­ma­ti­ku ino­zem­nih in­ve­sti­ci­ja i nji­ho­vih glav­nih no­si­te­lja, mul­ti­na­cio­nal­nih kom­pa­ni­ja. Ve­li­ki dio kon­kret­nih prag­ma­tič­nih rje­še­nja te­me­ljen je na au­to­ro­vom iz­nim­no bo­ga­tom i us­pje­šnom is­ku­stvu u me­đu­na­rod­noj tr­go­vi­ni. Na­mi­je­nje­no je prije svega stu­den­ti­ma, ali i go­spo­dar­st­ve­ni­ci­ma te široj či­ta­telj­skoj pu­bli­ci koju za­ni­ma izu­ča­va­nje i bolje ra­zu­mi­je­va­nje me­đu­na­rod­nih eko­nom­skih od­no­sa.

Knji­ga ima slje­de­ća po­glav­lja: 1. Uvod; 2. Ino­zem­ne in­ve­sti­ci­je; 3. No­si­te­lji ino­zem­nih di­rek­t­nih in­ve­sti­ci­ja; 4. Mjere i in­s­tru­men­ti za po­ti­ca­nje pri­lje­va ino­zem­nih di­rek­t­nih in­ve­sti­ci­ja; 5. Ana­li­za i oc­je­na kre­ta­nja ino­zem­nih di­rek­t­nih in­ve­sti­ci­ja u svi­je­tu; 6. Ana­li­za ino­zem­nih di­rek­t­nih in­ve­sti­ci­ja u RH; 7. Pri­vla­če­nje ino­zem­nih di­rek­t­nih in­ve­sti­ci­ja u fun­k­ci­ji po­ve­ća­nja robne raz­mje­ne RH; Zak­ljuč­na raz­ma­tra­nja.


cijena (PDV uračunat):
20.30 €

KUPI