ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-212-033-5
 
broj stranica:
700
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Vladimir Stipetić

Povijest hrvatske ekonomske misli

1298.–1847.


Knji­ga aka­de­mi­ka V. Sti­pe­ti­ća je prva cje­lo­vi­ta po­vi­jest hr­vat­ske eko­nom­ske misli: dosad je ona po­sto­ja­la ili samo u mo­no­graf­skim ob­ra­da­ma po­je­di­nih eko­no­mi­sta, ra­za­su­tim po broj­nim ča­so­pi­si­ma i knji­ga­ma, ili kao mi­ni­ja­tur­ne slike raz­vo­ja eko­no­mi­ke u nas (vidi Iv­ši­ća i druge). Ona se time uvr­šta­va u ma­lo­broj­ne po­vi­je­sti znan­st­ve­ne misli koje su dosad u nas ob­jav­lje­ne (npr. Dadić sa svo­jom po­vi­je­sti eg­zak­t­nih zna­no­sti). Knji­ga je is­to­dob­no i dokaz da hr­vat­ski narod ima na po­dru­čju eko­nom­skih zna­no­sti svoju tra­di­ci­ju koja je stara 7 sto­lje­ća i teče od prve naše znan­st­ve­ne eko­nom­ske knji­ge iz 1298. go­di­ne. Knji­ga je dra­go­cjen udž­be­nik stu­den­ti­ma naših eko­nom­skih fa­kul­te­ta.


cijena (PDV uračunat):
55.05 €

KUPI