ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-212-018-1
 
broj stranica:
350
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Tihomir Vranešević

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


Dr. T. Vra­ne­še­vić, do­cent Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, pri­pre­mio je udž­be­nik o ulozi i zna­če­nju mar­ke­tin­ga u su­vre­me­nom po­slo­va­nju. Autor uo­ča­va da go­spo­dar­ski su­bjek­ti dje­lu­ju u uv­je­ti­ma go­spo­dar­ske glo­ba­li­za­ci­je, koja pre­la­zi gra­ni­ce na­cio­nal­nih eko­no­mi­ja, ali i re­gio­nal­nih po­ve­zi­va­nja i in­te­gra­ci­ja. U prvom su planu su­vre­me­ni me­nedž­ment i mar­ke­ting. Kva­li­te­tan mar­ke­ting danas je os­nov­ni pre­du­vjet op­stan­ka tvr­t­ke na tr­ži­štu. Za­do­volj­stvo kli­je­na­ta po­sta­je te­melj­ni kri­te­rij us­pje­šnog po­slo­va­nja.


cijena (PDV uračunat):
41.11 €

KUPI