ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-357-9
 
broj stranica:
250
 
format:
160 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2009.
 
CIP zapis NSK:
689470

 

Jasna Plevnik

Cijena novog poretka

Svjetski izazovi nacionalnim interesima


Bivša no­vi­nar­ka i struč­na su­rad­ni­ca u HGK, ute­me­lji­te­lji­ca Geoe­ko­nom­skog fo­ru­ma, hr­vat­skog think tanka, na­pi­sa­la je knji­gu o iza­zo­vi­ma koje glo­bal­no tr­ži­šte na­me­će na­cio­nal­nim in­te­re­si­ma, po­seb­no malih dr­ža­va kao što je Hr­vat­ska. Au­to­ri­ca izu­zet­no va­žnim sma­tra ši­re­nje zna­nja, po­seb­no o pro­ce­si­ma in­te­gri­ra­nja i vanj­skoj po­li­ti­ci bu­du­ći da će to imati velik ut­je­caj na bu­duć­nost šire re­gi­je. Na­cio­nal­ni in­te­re­si tre­ba­ju se ost­va­ri­va­ti preko vi­so­ko raz­vi­je­nih i pri­mje­nje­nih zna­nja, kako u eko­no­mi­ji, tako i u vanj­skoj po­li­ti­ci.


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI