ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-6168-77-4
 
broj stranica:
1034
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Fikreta Bahtijarević-Šiber

Management ljudskih potencijala


Au­to­ri­ca, re­do­vi­ta pro­fe­so­ri­ca Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, na­pi­sa­la je cje­lo­vit udž­be­nik o jed­nom od naj­va­žni­jih seg­me­na­ta su­vre­me­ne ekono-mije. Po­la­zi od mo­der­nih kon­ce­pi­ja te ana­li­ti­čki su­ve­re­no, uz re­cep­ci­ju iz­vor­ne svjet­ske li­te­ra­tu­re, go­vo­ri o pre­dvi­đa­nju po­tre­ba, pri­bav­lja­nju i se­lek­ci­ji, mo­ti­vi­ra­nju i na­gra­đi­va­nju, izo­bra­zbi i raz­vo­ju ljud­skih po­ten­ci­ja­la. Po­seb­nu pa­žnju po­sve­ću­je raz­vo­ju ka­dro­va, po­se­bi­ce me­na­dže­ra. Ana­li­zi­ra va­žnost ka­ri­je­re te pla­ni­ra­nja i up­rav­lja­nja ka­ri­je­rom. Ne za­po­stav­lja niti po­seb­ne pro­ble­me mo­der­no­ga me­nadž­men­ta - stres, fluk­tua­ci­ju, ap­sen­ti­zam i dr.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA