ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-369-2
 
broj stranica:
376
 
format:
220 × 150 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2008.
 
CIP zapis NSK:
680943

 

Dragutin Gutić

Strateški menadžment komunalnih usluga


Vri­je­dan pri­ruč­nik za sve koji su na ru­ko­vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma u ko­mu­nal­nim po­du­ze­ći­ma ili onima slič­ne dje­lat­no­sti. Bit će od iz­nim­ne ko­ri­sti i du­žno­sni­ci­ma u ti­je­li­ma lo­kal­ne sa­mou­pra­ve kao i vo­di­te­lji­ma up­rav­nih i struč­nih ko­mu­nal­nih slu­žbi. Autor, du­go­go­di­šnji pro­fe­sor me­nadž­men­ta, sma­tra da u su­vre­me­nom svi­je­tu ko­mu­nal­na po­du­ze­ća više ne mogu biti "dr­žav­ne slu­žbe" i “so­ci­jal­ne us­ta­no­ve” nego se mo­ra­ju preo­bra­zi­ti u dru­št­va ka­pai­ta­la koja će ta­ko­đer ost­va­ri­va­ti pro­fit. Na­gla­ša­va po­tre­bu us­va­ja­nja vi­zi­je i mi­si­je po­du­ze­ća, daje po­drob­ne upute za stra­te­ško po­zi­cio­ni­ra­nje po­du­ze­ća, od­re­đi­va­nje nje­go­ve stra­te­gi­je te im­ple­men­ta­ci­je te stra­te­gi­je.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI