ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-6168-25-1
 
broj stranica:
286
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1996.
 

 

Jakov Sirotković

Hrvatsko gospodarstvo

Privredna kretanja i ekonomska politika


Knji­ga je prva znan­st­ve­na stu­di­ja o su­vre­me­noj po­vi­je­sti hr­vat­sko­ga go­spo­dar­stva. Pri­ka­zu­je go­spo­dar­ski po­lo­žaj Hr­vat­ske u Ju­go­sla­vi­ji, eko­nom­sku po­dlo­gu ag­re­si­je na Hr­vat­sku, me­đu­na­rod­ni po­lo­žaj naše zem­lje kao su­ve­re­ne dr­ža­ve, pri­vred­na kre­ta­nja i eko­nom­sku po­li­ti­ku i mo­guć­no­sti raz­vo­ja RH. Knji­ga aka­de­mi­ka J. Si­rot­ko­vi­ća je ko­ri­sno štivo za krea­to­re eko­nom­ske po­li­ti­ke, po­du­zet­ni­ke i me­ne­dže­re, kao i stu­den­te eko­no­mi­je.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI