ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-6168-72-3
 
broj stranica:
204
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Boris Pirjevec

Ekonomska obilježja turizma


Ovo je prvo cje­lo­vi­to znan­st­ve­no djelo o eko­nom­skim obi­lje­žji­ma tu­ri­zma u nas. Autor naj­pri­je de­fi­ni­ra os­nov­ne poj­mo­ve tu­ri­stič­ko­ga go­spo­dar­stva i pri­ka­zu­je po­vi­je­sni raz­vi­tak svjet­sko­ga i hr­vat­skog tu­ri­zma. Zatim ana­li­zi­ra obi­lje­žja tu­ri­stič­kog tr­ži­šta i radne snage u tu­ri­zmu te ut­je­caj tu­ri­zma na go­spo­dar­stvo. Zna­čaj­na pa­žnja po­sve­će­na je pro­mje­na­ma u struk­tu­ri po­tra­žnje i bu­duć­no­sti hr­vat­sko­ga i glo­bal­nog tu­ri­zma do 2005. Knji­ga je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma, ali je ko­ri­sno štivo i krea­to­ri­ma eko­nom­ske po­li­ti­ke, po­du­zet­ni­ci­ma i me­ne­dže­ri­ma.


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI