ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-6168-35-9
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Boris Vukonić

Tourism In The Whirlwind Of War


Autor, du­go­go­di­šnji is­tra­ži­vač tu­ri­zma, našao se pred iza­zo­vom: kako znan­st­ve­no ob­ja­sni­ti odnos iz­me­đu dje­lat­no­sti koje se isk­lju­ču­ju – na­si­lje, te­ro­ri­zam i rat pot­pu­no su su­prot­ni mi­rot­vor­noj biti tu­ri­zma. Pre­gled­no i zna­la­čki pri­ka­zao je pro­fil su­vre­me­nog tu­ri­zma i nje­go­vu va­žnost za broj­ne zem­lje te da­na­šnje nje­go­vo ok­ru­že­nje, bre­me­ni­to su­ko­bi­ma. Po­seb­na po­zor­nost po­klo­nje­na je ut­je­ca­ju rata u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji na hr­vat­ski tu­ri­zam. Po­nu­dio je i vla­sti­te pri­je­dlo­ge o tome što uči­ni­ti da se on održi i una­pri­je­di.


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI