ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-212-044-0
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Milivoj Franić

Turističke zajednice

Od zakonske inicijative do osnivanja


Hr­vat­ska tu­ri­sti­čka za­jed­ni­ca po­sta­la je sre­di­šnja na­cio­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja za pro­mi­ca­nje hr­vat­sko­ga tu­ri­zma. Autor, jedan od nje­zi­nih ute­me­lji­te­lja, pri­ka­zu­je okol­no­sti u ko­ji­ma se ona os­ni­va­la, ak­tiv­no­sti od ini­ci­ja­ti­ve do os­ni­va­nja glav­nih ti­je­la HTZ-a i tu­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja na te­re­nu, te su­dio­ni­ke ra­s­pra­va i ak­tiv­no­sti. Na kraju upo­zo­ra­va na glav­ne pro­ble­me i daje pri­je­dlo­ge za po­bolj­ša­nje rada tu­ri­stič­kih za­jed­ni­ca.


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI