ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-343-2
 
broj stranica:
200
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2008.
 
CIP zapis NSK:
661156

 

John Kenneth Galbraith

Američki kapitalizam

Koncepcija protutežne moći


U je­din­st­ve­noj sin­te­zi plu­ra­li­sti­čke i eli­ti­sti­čke kon­cep­ci­je moći, pot­kri­jep­lje­noj em­pi­rij­skim po­da­ci­ma, gla­so­vi­ti ame­ri­čki eko­no­mist, har­var­d­ski pro­fe­sor i di­plo­mat, daje di­jag­no­zu ame­rič­ko­ga go­spo­dar­stva. Knji­ga je prvi put ob­jav­lje­na 1993. go­di­ne, a ovo iz­da­nje do­pu­nje­no je novim pre­dgo­vo­rom, svo­je­vr­snim re­zi­meom zbi­va­nja u pro­te­klom de­set­lje­ću.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI