ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
953-212-062-9
 
broj stranica:
222
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Gordan Družić

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika


Knji­ga na sažet i pre­gle­dan način iz­no­si kri­ti­ku vla­da­ju­ćeg mo­de­la eko­nom­ske po­li­ti­ke. Autor tvrdi da se od 1980. u Hr­vat­skoj pri­mje­nju­je mo­ne­ta­ri­sti­čki, od­no­sno neo­li­be­ral­ni eko­nom­ski kon­cept koji je uz­ro­ko­vao pad go­spo­dar­ske ak­tiv­no­sti i ve­li­ku ne­za­po­sle­nost. Nje­go­va pri­mje­na u raz­dob­lju 1994.-1995. u rat­nim uv­je­ti­ma, a nakon pro­ma­še­ne pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je, dala je po­ra­zne re­zul­ta­te. Hr­vat­ska se mora ok­re­nu­ti neo­kej­ni­zi­jan­skom mo­de­lu, koji ne­za­po­sle­nost tre­ti­ra kao mnogo veće zlo od in­fla­ci­je. Autor je uv­je­ren da bi hr­vat­ske ar­gu­men­te o zao­kre­tu eko­nom­ske po­li­ti­ke uva­ži­li i MMF i Sv­jet­ska banka.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA