ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Cijena novog poretka

Doba kiberkomunizma

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata


 
ISBN:
978-953-212-295-4
 
broj stranica:
384
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2007.
 
CIP zapis NSK:
623112

 

Božidar Javorović Mirko Bilandžić

Poslovne informacije i business intelligence


Au­to­ri su pri­re­di­li je­din­st­ven pri­ruč­nik koji us­pje­šno spaja teo­ri­ju in­for­ma­ci­ja/in­for­ma­cij­ske zna­no­sti s po­slov­nim in­for­ma­ci­ja­ma te prak­tič­nim zna­nji­ma o danas ne­zao­bi­la­znoj dje­lat­no­sti za po­du­zet­ni­ke i me­na­dže­re – o po­slov­no-oba­vje­štaj­noj dje­lat­no­sti (bu­si­ne­ss in­te­li­gen­ce). Knji­ga ima pet te­mat­skih cje­li­na: Uvod u teo­ri­ju in­for­ma­ci­ja – in­for­ma­cij­ska zna­nost; Po­slov­ne in­for­ma­ci­je; In­tel­li­gen­ce: os­nov­na raz­ma­tra­nja; Po­slov­no-oba­vje­štaj­na dje­lat­nost (bu­si­ne­ss in­te­li­gen­ce); In­for­ma­cij­ska si­gur­nost.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na po­naj­pri­je po­slov­nim lju­di­ma i in­for­ma­cij­skim me­na­dže­ri­ma, ali je pi­sa­na tako da je mogu ko­ri­sti­ti svi koji žele ući u svi­jet in­for­ma­ci­ja. Od iz­nim­ne va­žno­sti bit će i stu­den­ti­ma po­slov­nih stu­di­ja.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI