međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-367-8
 
broj stranica:
384
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2009.
 
CIP zapis NSK:
720856

 

Gordan Grlić Radman

Neutralnost i nova europska sigurnost


Dok­to­rat, iz kojeg je proi­za­šla ova knji­ga, na­sta­vak je i na­do­grad­nja si­ste­ma­ti­zi­ra­nog zna­nja o eu­rop­skoj neu­tral­no­sti, koja je po­sta­la po­dru­čje au­to­ro­va is­tra­ži­vač­kog rada. Autor sa zna­ti­že­ljom ulazi dub­lje u is­tra­ži­va­čko po­dru­čje ovoga si­gur­no­sno­po­li­tič­kog in­sti­tu­ta i so­cio­po­li­tič­kog fe­no­me­na dan­šnji­ce. Izu­ča­va­nje pojma neu­tral­no­sti po­dra­zu­mi­je­va po­zna­va­nje po­vi­je­snog kon­tek­sta na­stan­ka dr­ža­va i nji­ho­vu želju za slo­bo­dom i sa­mo­stal­no­šću, u vre­me­ni­ma u ko­ji­ma je rat bio le­gal­no sred­stvo u ost­va­ri­va­nju vla­sti­tih po­li­tič­kih in­te­re­sa. Taj širi po­gled, od­no­sno su­stav­ni­ji po­vi­je­sno-po­li­ti­čki di­skurs, ot­va­ra mo­guć­nost us­po­stav­lja­nja i šireg spek­tra pa­ra­me­ta­ra i kri­te­ri­ja za vred­no­va­nje neu­tral­no­sti u svim po­treb­nim as­pek­ti­ma (vre­men­skim, prav­nim, po­li­tič­kim, go­spo­dar­skim, etič­kim).

O neu­tral­no­sti autor piše op­će­ni­to te na pri­mje­ri­ma Fin­ske, Šved­ske, Irske, Au­s­tri­je i, na­rav­no, Švi­car­ske, kao i ne­ko­li­ko os­ta­lih ze­ma­lja. U pri­lo­zi­ma su in­ter­vjui s H. Kni­te­lom, R. Lo­hot­het­ti­jem i J.-J. de Dar­de­lom.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI