međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
953-212-235-4
 
broj stranica:
540
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Mirko Bilandžić

Sjeverna Irska između rata i mira


Ova iz­nim­no vri­jed­na po­li­to­lo­ška stu­di­ja daje cje­lo­vi­tu, op­se­žnu i do­ku­men­ti­ra­nu sliku jed­nog od naj­ve­ćih i naj­du­go­vječ­ni­jih te­ri­to­ri­jal­nih, me­đuet­nič­kih, po­li­tič­kih, geo­s­tra­te­ških i si­gur­no­snih pro­ble­ma su­vre­me­ne Eu­ro­pe. Radi se o sveo­buh­vat­noj ob­ra­di sje­ver­noir­skog pro­ble­ma (su­ko­ba) s te­ži­štem na sa­gle­da­va­nju po­li­ti­ke, stra­te­gi­je, tak­ti­ke i po­slje­di­ca dje­lo­va­nja bri­tan­ske voj­ske, po­li­ci­je i oba­vje­štaj­ne struk­tu­re u “rje­ša­va­nju” su­ko­ba. Vi­še­sto­ljet­ni pro­ce­si u Sje­ver­noj Ir­skoj po­ka­zu­ju da ni jedna od naj­ve­ćih svjet­skih sila, kakva je bila Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, nije u sta­nju maloj zem­lji i na­ro­du na­met­nu­ti svoju volju i iz­bo­ri­ti pri­sil­ni mir i po­kor­nost.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI