međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-6168-57-x
 
broj stranica:
860
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Henry Kissinger

Diplomacija


Pro­fe­sor Har­var­d­skog sveu­či­li­šta, po­li­ti­čar i di­plo­mat H. A. Ki­ssin­ger autor je ove po­zna­te knji­ge koja je pre­ve­de­na na go­to­vo sve va­žni­je svjet­ske je­zi­ke i udž­be­nik je za stu­den­te po­li­to­lo­gi­je, prava i po­vi­je­sti na broj­nim sveu­či­li­šti­ma u svi­je­tu. Po­seb­no je za­nim­ljiv pri­kaz raz­vit­ka ame­ri­čke di­plo­ma­ci­je iz­me­đu “izo­la­cio­ni­zma” i “an­ga­žma­na”.

O di­plo­ma­ci­ji Ki­ssin­ger piše sa sta­ja­li­šta “real­po­li­ti­ke”, čiji je za­go­vor­nik bio i dok je obav­ljao vi­so­ke du­žno­sti u Bi­je­loj kući.

Pri­je­vod: Jasna Gru­bić i Vesna Tomić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Ra­do­van Vu­ka­di­no­vić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA