međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-212-079-3
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Jasna Plevnik

Iza globalizacije

Geoekonomija međunarodnih odnosa


Djelo je važna no­vost u re­la­tiv­no sk­rom­noj hr­vat­skoj li­te­ra­tu­ri po­sve­će­noj pi­ta­nji­ma su­vre­me­nih me­đu­na­rod­nih eko­nom­skih od­no­sa. Pro­ces glo­ba­li­za­ci­je au­to­ri­ca pro­ma­tra kao fazu u raz­vo­ju svjet­skih od­no­sa. No, glo­ba­li­za­ci­ja ne znači “kraj geo­gra­fi­je”, “kraj po­li­ti­ke”, “kraj dr­ža­ve i na­ci­je”, “kraj vanj­ske po­li­ti­ke i di­plo­ma­ci­je”, ali znači pro­mje­ne u svim tim ka­te­go­ri­ja­ma. Su­stav­no su pre­do­če­ne po­slje­di­ce glo­ba­li­za­ci­je na po­dru­čju vanj­ske po­li­ti­ke dr­ža­va. Au­to­ri­ca iz­la­že teo­rij­ski kon­cept geoe­ko­no­mi­je kao nove pa­ra­dig­me me­đu­na­rod­nih od­no­sa i na­sta­ja­nja nove vrste di­plo­ma­ci­je.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI