međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-317-3
 
broj stranica:
430
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
630191

 

Igor Dekanić

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Izvori energije, globalizacija i terorizam


Knji­ga prof. Igora De­ka­ni­ća s pod­na­slo­vom Iz­vo­ri ener­gi­je, glo­ba­li­za­ci­ja i te­ro­ri­zam ana­li­zi­ra po­za­di­nu geo­po­li­tič­kih od­no­sa i nji­ho­vu po­ve­za­nost s naf­tom i pli­nom, koja u su­vre­me­nom svi­je­tu ima ve­li­ku va­žnost. Da­na­šnju sve ne­si­gur­ni­ju svjet­sku po­li­ti­čku scenu obi­lje­ža­va ko­lo­plet po­li­ti­ke, tr­ži­šta, ka­pi­ta­la, glo­ba­li­za­ci­je i te­ro­ri­zma. Prem­da su smr­t­ni ne­pri­ja­te­lji, glo­ba­li­zam i te­ro­ri­zam kao da ne mogu jedan bez dru­go­ga. Glo­bal­ni te­ro­ri­zam iza­zi­va po­tre­bu za glo­bal­nom reak­ci­jom, a ve­ziv­no tkivo te čudne i za­ku­ča­ste sp­re­ge je nafta i nje­zi­na još uvi­jek pre­sud­na uloga u su­vre­me­nom go­spo­dar­stvu i ži­vo­tu.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI