međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-370-8
 
broj stranica:
280
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2009.
 
CIP zapis NSK:
687970

 

Lidija Kos-Stanišić

Latinska Amerika

Povijest i politika


Po­li­to­lo­gi­nja s na­gla­še­nim in­te­re­som za po­li­ti­ku i po­vi­jest La­tin­ske Ame­ri­ke na­pi­sa­la je prvu oz­bilj­nu stu­di­ju na hr­vat­skom je­zi­ku o tom za­nim­lji­vom, uda­lje­nom, ali sve zna­čaj­ni­jem pro­sto­ru. Knji­ga iz­no­si po­vi­je­sne okol­no­sti osa­mo­sta­lji­va­nja dr­ža­va La­tin­ske Ame­ri­ke, nji­ho­ve me­đu­sob­ne su­ko­be, od­no­se sa ve­li­kim si­la­ma, po­seb­no SAD. Ob­ja­šnja­va uz­ro­ke, tijek i po­slje­di­ce po­li­tič­kih ne­sta­bil­no­sti i so­ci­jal­ne ra­slo­je­no­sti. Knji­ga pri­da­je po­seb­nu pa­žnju re­cen­t­nim po­li­tič­kim do­ga­đa­nji­ma u La­tin­skoj Ame­ri­ci. U dru­gom djelu knji­ge naj­ve­će dr­ža­ve La­tin­ske Ame­ri­ke obuh­va­će­ne su u Stu­di­ja­ma dr­ža­va.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI