međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-336-4
 
broj stranica:
280
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2008.
 
CIP zapis NSK:
647578

 

Igor Karnjuš

Financiranje obrane


Ovo je prvi cje­lo­vit rad nekog hr­vat­skog au­to­ra koji se bavi či­ni­te­lji­ma dje­lot­vor­no­sti up­rav­lja­nja su­sta­vom fi­nan­ci­ra­nja ob­ra­ne. Autor is­tra­žu­je ka­rak­te­ri­sti­ke ob­ra­ne kao jav­nog dobra, bitne čim­be­ni­ke pro­ce­sa for­mi­ra­nja voj­nih iz­da­ta­ka, ka­rak­te­ri­sti­ke di­je­lo­va vojne po­tro­šnje rada i ka­pi­ta­la te op­ti­mal­ne mo­de­le fi­nan­ci­ra­nja na­cio­nal­ne ob­ra­ne prema kri­te­ri­ju učin­ko­vi­to­sti. Za Hr­vat­sku kao zem­lju u tran­zi­ci­ji, koja svoj eks­ten­ziv­ni su­stav na­cio­nal­ne si­gur­no­sti na­sto­ji pre­ve­sti na stan­dar­de NATO-a i EU-a to pi­ta­nje ima znan­st­ve­nu i prak­tič­nu va­žnost.

Autor zak­lju­ču­je da je s fi­nan­cij­skog sta­ja­li­šta pro­fe­sio­nal­na voj­ska za Hr­vat­sku du­go­roč­no po­volj­ni­ji izbor.

Knji­ga, pored uvoda, ima pet po­glav­lja: Teo­ret­sko od­re­đe­nje iz­da­ta­ka za ob­ra­nu; Vojni iz­da­ci i javni sek­tor – ve­li­či­na, di­na­mi­ka i ut­je­caj; Up­rav­lja­nje fi­nan­ci­ra­njem ljud­skih re­sur­sa oru­ža­ne sile; Up­rav­lja­nje iz­da­ci­ma za vojne na­ba­ve i Eko­nom­sko-fi­nan­cij­sko obi­lje­žje voj­nog sek­to­ra u Hr­vat­skoj.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI