međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
953-212-252-4
 
broj stranica:
380
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Chalmers Johnson

Američki Rubikon

Militarizam, tajnovitost i kraj Republike


Ame­ri­čki autor Ch. Joh­n­son, pro­fe­sor na Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia i stal­ni su­rad­nik Los An­ge­les Ti­me­sa, ana­li­zi­ra SAD kao “su­per­si­lu”, “svjet­skog po­li­caj­ca”, “novi Rim”. Autor uo­ča­va da se Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve, po­seb­no po­sli­je 11. rujna 2001., preo­bra­ža­va­ju u im­pe­ri­jal­nu i mi­li­ta­ri­sti­čku silu koja sve više na­pu­šta za­sa­de slo­bo­de i de­mo­kra­ci­je. On tvrdi da do­mi­nan­t­nu po­zi­ci­ju u vanj­skoj po­li­ti­ci i od­no­si­ma s dru­gim dr­ža­va­ma nema više Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va već Mi­ni­star­stvo ob­ra­ne. Po­stav­lja pi­ta­nje je li Ame­ri­ka na rubu go­spo­dar­ske i mo­ral­ne pro­pa­sti.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI