međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-301-2
 
broj stranica:
424
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2007.
 
CIP zapis NSK:
624102

 

Derek Chollet

Tajna povijest Daytona

Američka diplomacija i mirovni proces u BiH 1995.


Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va SAD-a po­kre­nu­lo je 1996. go­di­ne pro­jekt pri­kup­lja­nja i ob­ra­de svih do­stup­nih do­ku­me­na­ta (i onih iz još uvi­jek neot­vo­re­nih ar­hi­va Vlade SAD-a) i iz­vor­nih svje­do­čan­stva naj­va­žni­jih ak­te­ra pri­pre­me i rea­li­za­ci­je mi­rov­nog day­ton­skog spo­ra­zu­ma iz 1995. kojim je za­vr­šen rat u Bosni i Her­ce­go­vi­ni. Pro­jek­tom je ru­ko­vo­dio za­mje­nik po­moć­ni­ka dr­žav­nog taj­ni­ka za javne po­slo­ve Ben­nett Free­man, koji je iz­ra­du stu­di­je po­vje­rio po­vje­sni­ča­ru De­re­ku Chol­le­tu, pre­da­va­ču Pro­gra­ma me­đu­na­rod­ne si­gur­no­sti u Cen­tru za stra­te­ške i me­đu­na­rod­ne stu­di­je. Nakon ski­da­nja s nje oz­na­ke taj­no­sti (2003.), stu­di­ja je po­sta­la do­stup­na jav­no­sti.

Knji­ga pre­ds­tav­lja dra­go­cje­no, za­nim­lji­vo i in­tri­gan­t­no svje­do­čan­stvo o manje po­zna­tim ili pot­pu­no ne­po­zna­tim de­ta­lji­ma ko­ji­ma su iza ku­li­sa us­mje­ra­va­ni pri­pre­ma i do­no­še­nje od­lu­ka ti­je­kom mu­ko­tr­p­nog mi­rov­nog pro­ce­sa. Is­to­dob­no, to su i vrlo pla­stič­ni por­tre­ti “go­spo­da­ra rata” na ovim pro­sto­ri­ma, koji su se i za is­ku­sne ame­ri­čke pre­go­va­ra­če po­ka­za­li “tvr­dim ora­hom”.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI