međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-353-1
 
broj stranica:
480
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
664196

 

Siniša Tatalović – Anton Grizold – Vlatko Cvrtila

Suvremene sigurnosne politike


U is­tra­ži­va­nji­ma su­vre­me­nih si­gur­no­snih po­li­ti­ka pre­vla­da­va­ju is­tra­ži­va­nja koja te po­li­ti­ke pro­ma­tra­ju na na­cio­nal­noj/dr­žav­noj ra­zi­ni. Zato na­cio­nal­nu si­gur­no­snu po­li­ti­ku au­to­ri ove knji­ge ana­li­zi­ra­ju na ra­zi­ni dr­ža­ve po­mo­ću raz­li­či­tih em­pi­rij­skih po­ka­za­te­lja. Pored toga, u knji­zi se ob­ra­đu­ju i drugi čim­be­ni­ci koji uv­je­tu­ju sa­dr­žaj si­gur­no­sne po­li­ti­ke po­je­di­ne dr­ža­ve, kao što su: po­li­ti­čko-go­spo­dar­ska or­ga­ni­zi­ra­nost i us­pje­šnost, geo­graf­ski i de­mo­graf­ski čim­be­ni­ci, geo­s­tra­te­ški i vojno-po­li­ti­čki po­lo­žaj, prava i du­žno­sti dr­ža­ve što proi­zla­ze iz me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra i član­stva u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, javno mni­je­nje, vojno-in­du­s­trij­ski kom­pleks i nje­gov ut­je­caj na su­šti­nu po­li­ti­ke na­cio­nal­ne si­gur­no­sti.

Knji­ga je po­ku­šaj da se s po­dru­čja kom­pa­ra­tiv­nih si­gur­no­snih po­li­ti­ka cje­lo­vi­to i su­stav­no ob­ra­di ova pro­ble­ma­ti­ka. Re­zul­tat je vi­še­go­di­šnje znan­st­ve­no-is­tra­ži­va­čke su­rad­nje au­to­ra i nji­ho­vih in­sti­tu­ci­ja, Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­no­sti Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu i Fa­kul­te­ta za dru­žbe­ne vede Uni­ver­ze u Ljub­lja­ni.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI