međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-212-119-6
 
broj stranica:
326
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Christopher C. Harmon

Terorizam danas


Te­ro­ri­zam se danas sma­tra glav­nom pri­jet­njom ljud­skim pra­vi­ma te po­li­tič­koj i eko­nom­skoj sta­bil­no­sti u mno­gim zem­lja­ma, ali i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci u cje­li­ni. Knji­ga je znat­no više od mje­ro­dav­nog vo­di­ča o su­vre­me­nim te­ro­ri­stič­kim sku­pi­na­ma i tren­do­vi­ma. Autor ne po­dr­ža­va tezu Chom­skog da su Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve na­jod­go­vor­ni­je za po­ti­ca­nje te­ro­ri­zma, već sma­tra da su­vre­me­ni te­ro­ri­zam ima svoje glav­ne iz­vo­re u pro­ble­mi­ma Tre­ćeg svi­je­ta te da pre­ds­tav­lja glav­nu opa­snost za nove mlade de­mo­kra­ci­je. Te­ro­ri­sti­čke sku­pi­ne, pro­tu­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ili pri­sta­li­ce re­ži­ma, naj­ve­ća su opa­snost za gra­đa­ne vla­sti­te zem­lje.

Pri­je­vod: dr. Živan Fi­lip­pi


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI