međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-6168-56-1
 
broj stranica:
860
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Raymond Aron

Mir i rat među narodima


Ray­mond Aron, jedan od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih pi­sa­ca 20. sto­lje­ća, na­pi­sao je ovu već kla­sič­nu knji­gu o ratu i miru 1962. Djelo je po­ku­šaj teo­rij­ske raz­ra­de me­đu­na­rod­nih od­no­sa, ali i po­vi­je­sna, so­cio­lo­ška i po­li­to­lo­ška stu­di­ja sta­nja ta­da­šnjeg svi­je­ta, obi­lje­že­nog blo­kov­skom po­dje­lom i pri­jet­njom nu­klear­nim ratom. Su­vre­me­ni svi­jet bitno je od­re­đen tim od­no­si­ma, pa je knji­ga i danas ak­tual­na. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­đe­no je prema iz­da­nju iz 1984. go­di­ne, koje sa­dr­ži i novi au­to­rov pre­dgo­vor.

Pri­je­vod: Bo­silj­ka Br­le­čić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: dr. sc. Ra­du­le Kne­že­vić


cijena (PDV uračunat):
66.89 €

KUPI