međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-212-128-5
 
broj stranica:
238
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Maxwell Taylor – John Horgan

Terorizam u budućnosti


Ovaj zbor­nik ra­do­va o su­vre­me­nom te­ro­ri­zmu izdao je spe­ci­ja­li­zi­ra­ni ča­so­pis Ter­ro­ri­sm and Po­li­ti­cal Vio­len­ce koji iz­la­zi u Por­tlan­du (SAD) i Lon­do­nu, a po­vo­dom Kon­fe­ren­ci­je o raz­vo­ju te­ro­ri­zma u bu­duć­no­sti (Sveu­či­li­šte Cork, ožu­jak 1999.) Cilj je bio kri­ti­čka ana­li­za jed­nog od naj­ve­ćih glo­bal­nih pro­ble­ma da­na­šnjeg svi­je­ta na mi­le­nij­skom pri­je­la­zu. Po­ka­za­lo se da ne­do­sta­tak du­go­roč­nih ana­li­za ima za po­slje­di­cu ne­do­stat­ne kon­cep­tual­ne mo­de­le, tako da umje­sto ak­tiv­nog pri­stu­pa imamo reak­ci­je. U sre­di­štu ra­s­pra­va o temi te­ro­ri­zma u bu­duć­no­sti našla se vje­ro­jat­nost jesu li te­ro­ri­sti sp­rem­ni upo­tri­je­bi­ti oru­žje za ma­sov­no uni­šta­va­nje, s ob­zi­rom na to da ga je danas re­la­tiv­no lako na­ba­vi­ti.

Pri­je­vod: Marko Mla­di­neo


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI