međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
953-212-259-1
 
broj stranica:
246
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Jean-Francois Rischard

Točno u podne

20 globalnih problema, 20 godina za rješavanje


J. F. Ri­sc­hard de­fi­ni­rao je i lu­cid­no ana­li­zi­rao dva­de­set ključ­nih, go­ru­ćih svjet­skih pro­ble­ma 21. sto­lje­ća. Uo­ča­va struk­tu­ral­ne pro­mje­ne i glo­ba­li­za­cij­ske iza­zo­ve koji se ne mogu ri­je­ši­ti stan­dar­d­nim sred­st­vi­ma i me­to­da­ma. Rje­še­nje vidi u um­re­ža­va­nju vladâ, ci­vil­no­ga dru­št­va i go­spo­dar­stva. Riječ je o pro­vo­ka­tiv­noj knji­zi koja ot­va­ra nove teme i pri­stu­pe.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI