međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku


 
ISBN:
978-953-212-350-0
 
broj stranica:
384
 
format:
150 × 225 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2008.
 
CIP zapis NSK:
672746

 

Marinko Ogorec

Putinova Rusija

Novi uspon stare vojne sile


Ova vri­jed­na po­li­to­lo­ška stu­di­ja ana­li­zi­ra su­vre­me­ni geo­po­li­ti­čki, geo­s­tra­te­ški i si­gur­no­sni po­lo­žaj Ru­si­je u svje­tlu Pu­ti­no­ve vla­da­vi­ne i nje­go­vih na­po­ra da se vrati na stare vojne po­zi­ci­je. Sa­dr­ži po­glav­lja: Ra­spad So­vjet­skog Sa­ve­za; Jelj­ci­no­vo raz­dob­lje; Novi uspon Ru­si­je; Or­ga­ni­za­ci­ja su­sta­va si­gur­no­sti; Vojno-in­du­s­trij­ski kom­pleks; Zak­lju­čak.

Putin je pre­ds­jed­nik “čvr­ste ruke” s go­to­vo mo­nar­hi­stič­kim ov­la­sti­ma, ali po­ka­za­lo se da su up­ra­vo on i nje­gov es­ta­bli­šment us­po­sta­vi­li nužno po­tre­ban red i sta­bi­li­zi­ra­li zem­lju nakon Jelj­ci­nov­ske anar­hi­je. Ru­si­ja je sila koja, au­to­rov je zak­lju­čak, više nema pre­ro­ga­ti­ve moći kakve je ne­ka­da imala i vje­ro­jat­no ih ni­ka­da neće niti po­vra­ti­ti, no ovako kon­so­li­di­ra­na pre­ds­tav­lja ne­zao­bi­la­zan glo­bal­ni su­bjekt na koji mo­ra­ju ra­ču­na­ti me­đu­na­rod­ni čim­be­ni­ci. Po­seb­no je za­nim­lji­va au­to­ro­va ana­li­za ru­sko­ga vojno-in­du­s­trij­skog kom­plek­sa te tra­že­nje od­go­vo­ra na ak­tual­no pi­ta­nje “što nakon Pu­ti­na?”.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI