međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Američki Rubikon

Diplomacija

Ekonomika energije

Financiranje obrane

Geopolitika energije

Iza globalizacije

Latinska Amerika

Mir i rat među narodima

Nafta – blagoslov ili prokletstvo

Neutralnost i nova europska sigurnost

Putinova Rusija

Sjeverna Irska između rata i mira

Suvremene sigurnosne politike

Tajna povijest Daytona

Terorizam danas

Terorizam protiv demokracije

Terorizam u budućnosti

Točno u podne

Treba li Amerika vanjsku politiku

ISBN:
953-212-110-2
 
broj stranica:
288
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Henry Kissinger

Treba li Amerika vanjsku politiku

Prema diplomaciji za 21. stoljeće


Autor daje pro­nic­lji­vu i da­le­ko­vid­nu vi­zi­ju vanj­ske po­li­ti­ke SAD-a. Upo­zna­je či­ta­te­lja s ci­je­lim nizom pro­ble­ma na po­čet­ku no­vo­ga ti­suć­lje­ća, pa tako go­vo­ri o Pu­ti­no­voj Ru­si­ji, novoj Kini, glo­bal­noj eko­no­mi­ji... Našem iz­da­nju pri­do­dan je nov au­to­rov pre­dgo­vor koji je na­pi­sao nakon te­ro­ri­stič­kog na­pa­da na SAD 11. rujna 2001. On u te­ro­ri­zmu fun­da­men­ta­li­sti­čke ori­jen­ta­ci­je vidi glav­nu pri­jet­nju svjet­skom miru i za­go­va­ra od­lu­čan od­go­vor svjet­ske za­jed­ni­ce.

Pri­je­vod: Nenad Vu­ka­di­no­vić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Ra­do­van Vu­ka­di­no­vić


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI