povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

ISBN:
978-953-212-432-3
 
broj stranica:
512
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2016.
 

 

Anette Völker-Rasor

Rani novi vijek


Udž­be­nik Rani novi vijek već je ste­kao za­vid­ni sta­tus u sveu­či­li­šnoj na­sta­vi na nje­mač­kom go­vor­nom po­dru­čju. Riječ je o iz­nim­nom umi­je­ću udž­be­nič­kog ob­li­ko­va­nja niza naj­no­vi­jih spo­zna­ja u is­tra­ži­va­nji­ma ra­no­ga novog vi­je­ka u svi­je­tu na način koji is­to­vre­me­no udo­vo­lja­va po­tre­be stu­dij­skih ra­do­zna­lo­sti novih ge­ne­ra­ci­ja stu­de­na­ta po­vi­je­sti kao i po­tre­be is­tra­ži­va­ča ra­no­ga novog vi­je­ka da na ra­zi­ni "haute vul­ga­ri­sa­tion" ar­ti­ku­li­ra­ju svoje spo­zna­je tako da budu po­ti­caj­ni i stu­den­ti­ma, ali i dru­gim is­tra­ži­va­či­ma.

Udž­be­nik je po­di­je­ljen u če­ti­ri te­mat­ske cje­li­ne: 1. Faze ra­no­ga novog vi­je­ka, 2. Pri­stu­pi ra­no­mu novom vi­je­ku, 3. Is­tra­ži­va­čki po­stup­ci, 4. Is­tra­ži­va­čke us­ta­no­ve.

Re­dak­to­ri hr­vat­sko­ga iz­da­nja su prof. dr. sc. Drago Rok­san­dić i dr. sc. Zrin­ka Bla­že­vić.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI