povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

ISBN:
953-6168-42-1
 
broj stranica:
568
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Jacques Le Goff

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada


Ova knji­ga je pre­ve­de­na na go­to­vo sve va­žni­je svjet­ske je­zi­ke; danas se sma­tra naj­bo­ljom knji­gom na­pi­sa­nom o sred­njo­vje­kov­noj Eu­ro­pi i udž­be­nik je na mno­gim sveu­či­li­šti­ma. Autor ot­kri­va nove di­men­zi­je ci­vi­li­za­ci­je koja će od­re­di­ti su­vre­me­ni svi­jet. Knji­ga ima 246 crno-bi­je­lih i 50 re­pro­duk­ci­ja u boji, 71 kartu i crtež.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA