povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-358-6
 
broj stranica:
420
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2009.
 
CIP zapis NSK:
687545

 

Suraiya Faroqhi

Sultanovi podanici

Kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu


Au­to­ri­ca je jedna od vo­de­ćih svjet­skih znan­st­ve­ni­ca na po­dru­čju os­ma­ni­stič­kih stu­di­ja. Knji­ga je op­se­žna sin­te­ti­čka stu­di­ja, prva takve vrste u svi­je­tu, o sva­kod­nev­nom ži­vo­tu u Os­man­skom Car­stvu. Ob­ra­đu­je broj­ne te­mat­ske cje­li­ne: pre­dodž­be o svi­je­tu i vre­me­nu, gra­ni­ce i one koji su ih pre­la­zi­li, kul­tu­ru žena, gra­di­telj­stvo, ur­ba­ni iden­ti­tet, ob­re­de i pro­sla­ve, kul­tu­ru knji­ge i pre­hra­ne, kul­tur­ne pro­mje­ne u doba krize Car­stva i dr.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI