povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-338-8
 
broj stranica:
360
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2008.
 
CIP zapis NSK:
672745

 

Sima M. Ćirković

Srbi među europskim narodima


Knji­ga aka­de­mi­ka S. M. Ćir­ko­vi­ća, pro­fe­so­ra eme­ri­tu­sa sred­njo­vje­kov­ne po­vi­je­sti na Beo­grad­skom uni­ver­zi­te­tu, sveo­buh­va­tan je po­gled na po­vi­jest srp­sko­ga na­ro­da. U osam po­glav­lja autor ob­ra­đu­je naj­va­žni­ja raz­dob­lja srp­ske po­vi­je­sti, po­čev­ši od na­se­lja­va­nja Sla­ve­na na Bal­kan­ski po­luo­tok ti­je­kom sed­mo­ga sto­lje­ća, pa sve do ra­spa­da SFR Ju­go­sla­vi­je.

Jed­na­ka po­zor­nost pri­da­je se sred­njo­vje­kov­nim i su­vre­me­nim do­ga­đa­ji­ma i os­vjet­lju­je se po­vi­je­sna po­za­di­na da­na­šnjih Srba, nužna za ra­zu­mi­je­va­nje i ne­dav­nih zbi­va­nja. Autor je na­pi­sao po­se­ban pre­dgo­vor hr­vat­skom iz­da­nju. Knji­ga je ob­jav­lje­na u edi­ci­ji The Peo­ples of Eu­ro­pe, Blac­k­we­ll Pu­bli­shing, 2004. go­di­ne.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI