povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-361-6
 
broj stranica:
478
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2009.
 
CIP zapis NSK:
680932

 

Odd Arne Westad

Globalni hladni rat

Velike sile i Treći svijet


Hlad­ni rat je stvo­rio uv­je­te i utro put naj­ve­ćem broju ključ­nih su­ko­ba da­na­šnji­ce, uk­lju­ču­ju­ći i rat pro­tiv te­ro­ri­zma. Knji­ga pro­pi­tu­je po­li­ti­ku dviju ve­le­si­la 20. sto­lje­ća – SAD-a i SSSR-a – prema Tre­ćem svi­je­tu, koja je iza­zi­va­la otpor u ve­li­kom di­je­lu svi­je­ta. Is­tra­žu­je rast i ši­re­nje in­ter­ven­cio­ni­stič­kih ideo­lo­gi­ja, kao i re­vo­lu­cio­nar­nih po­kre­ta koji su im se su­prot­stav­lja­li. We­stad je di­rek­tor Cen­tra za izu­ča­va­nje hlad­nog rata pri pre­sti­žnoj Lon­don­skoj školi eko­no­mi­je i po­li­tič­kih zna­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI