povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-254-1
 
broj stranica:
864
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
627545

 

Paul Johnson

Moderna vremena

Povijest svijeta od 1920-ih do 2000.


Knji­ga je po­naj­pri­je “mo­ral­na” po­vi­jest 20. sto­lje­ća. Ona je i iz­vr­sna knji­žev­nost, moglo bi se reći, chur­c­hil­lov­ska. O pri­stu­pu i sa­dr­ža­ju po­naj­bo­lje go­vo­re na­slo­vi samih po­glav­lja: Re­la­ti­vi­sti­čki svi­jet, Prve de­spot­ske uto­pi­je, Če­ka­ju­ći Hi­tle­ra, Le­gi­tim­nost u de­ka­den­ci­ji, Pa­kle­na teo­kra­ci­ja, Ne­be­ski kaos, Po­sljed­nja Ar­ka­di­ja, Dé­grin­go­la­de, Vra­go­vi, Vr­hu­nac ag­re­si­je, Svr­še­tak stare Eu­ro­pe, Pri­je­lom­na go­di­na, Ve­le­si­la i ge­no­cid, Mir stra­hom, Ban­dun­ška ge­ne­ra­ci­ja, Ka­li­ba­no­va kra­ljev­stva, Ek­spe­ri­men­ti­ra­nje s po­lo­vi­com čo­vje­čan­stva, Eu­rop­ski Lazar, Po­ku­šaj sa­mou­boj­stva Ame­ri­ke, Ko­lek­ti­vi­sti­čke 1970-e, Opo­ra­vak slo­bo­de.


cijena (PDV uračunat):
41.81 €

KUPI