povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

ISBN:
953-6168-59-6
 
broj stranica:
240
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Publije Flavije Vegecije Senat

Sažetak vojne vještine


Zna­me­ni­to djelo rim­skog pisca Ve­ge­ci­ja, Epi­to­ma rei mi­li­ta­ris (Sažet pri­kaz vojne vje­šti­ne), prvi put se po­jav­lju­je na hr­vat­skom je­zi­ku. Autor u če­ti­ri knji­ge (po­glav­lja) su­stav­no iz­la­že vojna zna­nja i vje­šti­ne. Prva knji­ga ra­s­prav­lja o iz­bo­ru no­va­ka i o voj­nim vje­žba­ma. Druga obuh­va­ća uo­bi­ča­je­ni us­troj stare voj­ske prema ko­je­mu se može po­sta­vi­ti pje­ša­čka voj­ska. Treća knji­ga iz­la­že sve vrste stra­te­gij­skog umi­je­ća za kop­ne­nu bitku. Čet­vr­ta knji­ga na­bra­ja sve sp­ra­ve za os­va­ja­nje ili ob­ra­nu gra­do­va; kao do­da­tak ima pra­vi­la po­mor­sko­ga ra­to­va­nja.

Pri­je­vod: Tea Shek Br­nar­dić
Pred­go­vor i bi­lje­ške: Vla­di­mir Br­nar­dić
St­ruč­na re­dak­ci­ja: dr. Bruna Kun­tić Mak­vić


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI