povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
953-212-277-x
 
broj stranica:
416
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Maja Brkljačić Sandra Prlenda

Kultura pamćenja i historija


Poj­mo­vi sje­ća­nje i pam­će­nje sve­pri­sut­ni su u su­vre­me­nom znan­st­ve­nom di­skur­su po­vje­sni­ča­ra, ali i u dru­gih hu­ma­ni­stič­kih i dru­št­ve­nih zna­no­sti (prije svega so­cio­lo­gi­je i an­tro­po­lo­gi­je). Što i zašto pam­ti­mo, a nešto za­bo­rav­lja­mo, jed­na­ko kao i pro­pi­ti­va­nje pojma ko­lek­tiv­nog pam­će­nja pre­dme­tom je ve­ći­ne tek­sto­va koje do­no­si­mo u ovom zbor­ni­ku

.

Za­stup­lje­ni su svjet­ski au­to­ri­te­ti: Nora, As­smann, Knapp, Ozouf, Hob­sbawm, Vogel, Gil­lis, Young, Fran­çois, Sun­d­hau­ssen, Koonz, Boyer, Zer­tal).

St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Drago Rok­san­dić


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI