povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

ISBN:
953-6213-20-6
 
broj stranica:
724
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Stephane Courtois

Crna knjiga komunizma

Zločini, teror, represija


Zlo­či­ni, teror i re­pre­si­ja ko­mu­ni­stič­kih re­ži­ma dugo nisu bili pod­vr­g­nu­ti le­gi­tim­nom i nor­mal­nom vred­no­va­nju ni s po­vi­je­snog niti s mo­ral­nog mo­tri­šta. Ova knji­ga po­zna­tih fran­cu­skih i eu­rop­skih po­vje­sni­ča­ra i is­tra­ži­va­ča ned­voj­be­no je jedan od prvih po­ku­ša­ja da se ko­mu­ni­zmu pri­stu­pi pro­pi­tu­ju­ći tu nje­go­vu di­men­zi­ju. Osim pre­dgo­vo­ra Zlo­či­ni ko­mu­ni­zma i po­go­vo­ra Zašto?, knji­ga sa­dr­ža­va: I. Dr­ža­va pro­tiv svo­jeg na­ro­da: Na­si­lje re­pre­si­ja i teror u SSSR-u; II. Sv­jet­ska re­vo­lu­ci­ja, gra­đan­ski rat i teror; III. Druga Eu­ro­pa – žrtva ko­mu­ni­zma (Polj­ska, “na­ci­ja ne­pri­ja­telj”; Sred­nja i Ju­goi­stoč­na Eu­ro­pa); IV. Ko­mu­ni­zmi u Aziji: iz­me­đu preod­ga­ja­nja i ma­sa­kra (Kina: Dugi marš u noć; Sje­ver­na Ko­re­ja, Vi­jet­nam, Laos: Zma­je­vo sjeme, Kam­bo­dža – zem­lja su­lu­dih zlo­či­na); V. Treći svi­jet (La­tin­ska Ame­ri­ka na is­ku­še­nji­ma ko­mu­ni­zma: Kuba, Ni­ka­rag­va, Peru); Af­ro­ko­mu­ni­zmi (Etio­pi­ja, An­go­la, Mo­zam­bik; Ko­mu­ni­zam u Af­ga­ni­sta­nu).

Pri­je­vod: Rad­mi­la Zd­je­lar
Pri­re­đi­vač: dr. Ra­du­le Kne­že­vić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA