povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-320-3
 
broj stranica:
360
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2007.
 
CIP zapis NSK:
640906

 

Georges Duby

Tri reda ili imaginarij feudalizma


Autor je mi­nu­cio­zno is­tra­žio sred­njo­vje­kov­ne men­ta­li­te­te na os­no­vi dvaju krat­kih tek­sto­va na la­tin­skom koji po­ka­zu­ju da je kr­šćan­sko dru­štvo toga vre­me­na bilo po­di­je­lje­no na tri hi­je­rar­hi­zi­ra­na reda: one koji se mole, koji se bore i koji ob­ra­đu­ju zem­lju. Duby je po­ku­šao od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje zašto se ta tro­fun­k­cij­ska po­dje­la dru­št­va ukor­je­ni­la u feu­da­li­zmu.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI