povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
953-212-199-4
 
broj stranica:
144
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Richard van Dülmen

Otkriće individuuma 1500.–1800.


Ovo djelo vo­de­ćeg hi­sto­rij­skog an­tro­po­lo­ga u Eu­ro­pi ne­ri­jet­ko se sma­tra “kla­sič­nim” u re­de­fi­ni­ra­nju pro­ble­ma­ti­ke i pri­stu­pa is­tra­ži­va­nji­ma čo­vje­ka u no­vo­vje­kov­noj eu­rop­skoj ci­vi­li­za­ci­ji. Ot­kri­će in­di­vi­duu­ma, čo­vje­ko­vo ot­kri­će vla­sti­tog “ja”, u biti je fe­no­men eu­rop­skog hu­ma­ni­zma. Me­đu­tim, ne­mo­gu­će je ra­zu­mje­ti ga neo­vi­sno o čo­vje­ko­vu sa­mo­ra­zu­mi­je­va­nju u kr­šćan­skom sred­njem vi­je­ku, to manje jer je in­di­vi­dua­li­zam ne­ra­zlu­čiv od po­vi­je­sti crk­ve­ne re­for­me i re­for­ma­ci­je u za­pad­nom kr­šćan­stvu.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI