povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-335-7
 
broj stranica:
544
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
659641

 

Pierre Renouvin

Europska kriza i Prvi svjetski rat


Od 1934. go­di­ne kada je prvi put ob­jav­lje­na u Fran­cu­skoj, ova je knji­ga gla­so­vi­to­ga fran­cu­skog po­vje­sni­ča­ra Pier­rea Re­nou­vi­na (1893–1974) do­ži­vje­la mnoga iz­da­nja na broj­nim svjet­skim je­zi­ci­ma.

Os­nov­nu pre­kret­ni­cu što ju je u svjet­sko­po­vi­je­snom zbi­va­nju do­ni­je­lo raz­dob­lje iz­me­đu 1914. i 1918. pisac ocr­ta­va kao pro­past eko­nom­ske i po­li­ti­čke pre­mo­ći ta­da­šnje Eu­ro­pe. Autor do­ga­đa­je opi­su­je vrlo živo, pre­gled­no i su­ge­stiv­no.

Djelo je prvi put ob­jav­lje­no u nas 1965., a pre­veo ga je dr. sc. Ni­ko­la Berus.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI